މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ "އުޖާލާ ޒަމާން" ތަޞައްވަރު

ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ހޯދައިދޭން ބޭނުންވަނީ މާޔޫސްކަމުން މިންޖުވެފައިވާ، އުންމީދުން ފުރިގެންވާ “އުޖާލާ ޒަމާން” އެކެވެ. އެ ތަޞައްވުރު ބިނާވެގެންވަނީ، އިސްލާމީ މަތިވެރި އުޞޫލުތައް ދަމަހައްޓައި، ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، ދިވެހި ޢާއިލާތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ފުދުންތެރިކަން ކުރިއަރާނެ މާޙައުލެއް ކަށަވަރުކޮށްދީ، ތަނަވަސް، އަމާން، އަދި އިންސާފުވެރި، ދިވެހިރާއްޖެއެއްގެ ހިޔާވަހިކަން ދިވެހީންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިދާއިރާތަކުގެ އިތުރުންވެސް ތަޢުލީމާއި، އިޤްތިޞާދާއި، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި، ހެޔޮ ވެރިކަން ޤާއިމްކޮށް، ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ދިވެހީންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ހާނުވައި، އެއިން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ނިޒާމް (ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ގަވަރނެންސް) ގެ ދާއިރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންވެސްޓްކުރާނަމެވެ.

ނާޒިމް 2023 ވައުދުތައް

ނާޒިމް 2023 ވައުދުތައް

ވޮލެންޓިއަރއަކަށް ވެލަށްވާ

ވޮލެންޓިއަރއަކަށް ވެލަށްވާ