މީޑިއާ

  • އެމްއެންޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި 58 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ދެއްވި ޚިތާބު

ވޮލެންޓިއަރއަކަށް ވެލަށްވާ